Ruimtelijke ordening

Naast de wettelijke kaders ter voorkoming van geluidshinder die in acht moeten worden genomen bij ruimtelijke planvorming (Wet geluidhinder, Wet luchtvaart, Luchtvaartwet) moet in het kader van een "goede ruimtelijke ordening" ook gezorgd worden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
 
Het aspect geluid kent voor een aantal bestemmingen (zoals wonen) in combinatie met een aantal typen geluidsbronnen een wettelijk kader (zoals de Wet geluidhinder) dat van belang is bij het opstellen van ruimtelijke plannen.
 
Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen.
 
Bij ruimtelijke plannen is het aan te bevelen om al in een vroeg stadium het aspect geluid in de planvorming te betrekken. Door een slimme situering van bepaalde bestemmingen (bijvoorbeeld kantoren) langs drukke wegen, kan door de afschermende werking voor andere geluidsgevoelige bestemmingen een goed akoestisch woon- en leefklimaat gecreëerd worden. In relatief kleine plannen is deze benadering vaak niet mogelijk.
 
Adviesbureau de Haan kan u bijstaan in een vroeg stadium van de planontwikkelingen om mogelijke hinder of overlast in de toekomst te voorkomen.