Omgevingswet

Overzicht in wetten

De Omgevingswet bundelt de regels voor ruimtelijke projecten. Het betreft de aspecten bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en milieu.  Waar de regels nu onder 26 verschillende wetten vallen, beoogt de overheid met de introductie van de Omgevingswet dit in één wet te vatten. Wilt u voorsorteren op de nieuwe vereisten aan milieueffecten, dan helpen we u graag verder.

Het doel van de Omgevingswet is procedures eenvoudiger en overzichtelijker te maken en de besluitvorming te versnellen. Ook biedt de wet meer ruimte voor lokaal maatwerk. Het beschermingsniveau van de natuur en de woonomgeving blijft wel vergelijkbaar met de bescherming onder de bestaande wetgeving en in lijn met de Europese wet- en regelgeving.

Daarnaast bevordert de wet participatie van burgers en ondernemers sterk. Invloed van burgers en bedrijven is met name mogelijk bij het vaststellen van de omgevingsplannen. Elke gemeente stelt een omgevingsplan op voor haar werkgebied, waarin zij per locatie aangeeft welke activiteiten zijn toegestaan en aan welke eisen die activiteiten moeten voldoen. Burgers en bedrijven kunnen bij het tot stand komen van de omgevingsplannen reageren en hun zienswijzen kenbaar maken. Na vaststelling van het Omgevingsplan is duidelijk welke activiteiten waar zijn toegestaan, en onder welke voorwaarden.

Verder wordt het begrip inrichting los gelaten en alleen nog gesproken over activiteiten. Activiteiten van met name bedrijven beperken zich over het algemeen toch tot een eigendomslocatie, waarmee de activiteiten hoofdzakelijk locatiegebonden blijven. Nog steeds moeten bedrijven aangeven waar welke activiteiten plaatsvinden.

Het toestaan van activiteiten wordt in principe eenvoudiger. Niet voor alle activiteiten hoeft meer een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Een vergunning is alleen nodig als dit vanuit Europese wetgeving is vereist of wanneer de algemene regels niet voldoende zijn om de belangen af te wegen. Omdat een vergunning altijd een lokale afweging kent, zal dit altijd maatwerk zijn.

Onwikkelingen

Met de Omgevingswet hoopt de overheid de vergunningverlening te vereenvoudigen. In de praktijk zal dit niet altijd zo uitpakken, ook omdat een aantal bestaande wet- en regelgeving bijna één op één wordt overgenomen. Daarnaast laat de invoering van de Omgevingswet al enige tijd op zich wachten.

Adviesbureau de Haan houdt de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet nauwlettend in de gaten en bereidt zich daarop voor. Wanneer de Wet in werking treedt, kunnen wij u blijvend goed van dienst zijn en adviseren over de mogelijkheden op het gebied van milieu-effecten.

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.