Zonebeheer

Geluid van bedrijven op een gezoneerd industrieterrein

Voor industrieterreinen waarop zwaardere industriële bedrijven mogen vestigen, geldt een zoneringsplicht. Dit houdt in dat alle bedrijven gezamenlijk een bepaalde geluidsbelasting op de zone rondom het industrieterrein mogen maken, waarbij elk bedrijf een bepaalde geluidsruimte is toebedeeld. Rond de industrieterreinen met zwaardere industrie is een zone vastgelegd waar de geluidsbelasting van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag zijn. Daarnaast gelden er Maximaal Toegestane Grenswaarden (MTG’s) of Hogere Waarden (HW’s) voor woningen die buiten het industrieterrein liggen, maar binnen de vastgestelde zone.

Toetsing geluid zonebeheersysteem

Onder de Omgevingswet geldt een nieuwe systematiek waarbij een cordon van punten op korte afstand van het industrieterrein ligt, waarop de toetsing van het geluid plaats vindt. Op deze punten wordt een Geluid Productie Plafond voor Industrielawaai (GPPIL) vastgesteld. De zonebeheerderbewaakt het geluid op deze GPPIL-punten.

De akoestische rekenmodellen van uw bedrijfsactiviteiten en die van de andere bedrijven op het industrieterrein zijn opgenomen  in het zonebeheersysteem. Gaat u zich vestigen op het industrieterrein, of wijzigen de bedrijfsactiviteiten, dan kunnen wij beoordelen of dit in het totaalplaatje past.

De toetsing vindt in het zonebeheersysteem plaats. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het zonebeheerssysteem ligt bij de gemeente. Zij kan dat uitbesteden aan een omgevingsdienst of een andere deskundige partij, zoals Adviesbureau de Haan.

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.