Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Wet Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming

Bescherming bedreigde soorten

De Wet Natuurbescherming is een nationale vertaling van de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen, waarin de bescherming van bedreigde soorten is vastgelegd. Hierin staan alle regels om natuurgebieden en soorten (beschermde planten en dieren) in Nederland te beschermen, dus niet alleen de Natura 2000 gebieden. Bij ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening krijgt u hiermee te maken, omdat u rekening moet houden met mogelijke effecten op beschermde planten en dieren. Doet u een aanvraag voor een Omgevingsvergunning, dan is deze automatisch gekoppeld aan een beoordeling voor de Wet Natuurbescherming.

Of u een vergunning of ontheffing krijgt hangt af van de effecten op de natuur of de mate waarin de natuur negatieve effecten kan opvangen. De provincies vormen hierin het bevoegd gezag. Ze kijken bij ruimtelijke plannen of vergunningverlening naar de bedreiging of beperking van leefgebieden, lichthinder, geluidhinder en stikstofdepositie.

Wij helpen u graag bij uw ruimtelijke plannen of uw vergunningsaanvraag. Welke invloed licht, geluid en stikstof op de natuur hebben, brengen we voor u in kaart en eventuele knelpunten lossen we praktisch op.

De effecten inzichtelijk

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van de effecten van uw plannen op beschermde natuurgebieden. Wij kennen de procedure die u moet doorlopen en voeren de onderzoeken naar licht, geluid en stikstofdepositie voor u uit. In eerste instantie maken wij de effecten inzichtelijk door metingen en/of berekeningen. Wanneer sprake is van knelpunten komen wij tot creatieve, praktische en haalbare oplossingen. Daarbij laten we de belangen van de initiatiefnemer en de natuur zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.