Adviesbureau de Haan/Privacyverklaring

Privacyverklaring

Adviesbureau de Haan B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 38023372, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adviesbureau de Haan hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, sollicitanten en bezoekers. De informatie die Adviesbureau de Haan verzamelt c.q. verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Functienaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres en telefoonnummer;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Adviesbureau de Haan verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om onze dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • voor aan onze dienstverlening verbonden doelen, waaronder het voeren van administratie, werven en selecteren van personeel, beheer van ICT-systemen, beveiliging, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken of klachten;
  • voor marketing- en communicatiedoelen, waaronder het kunnen tonen, beheren en verbeteren van deze website, het verzenden van nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten.

Adviesbureau de Haan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adviesbureau de Haan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adviesbureau de Haan.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze privacy officer via privacy@adviesbureau-de-haan.nl

Cookies