Geur

Geur speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Na zicht en gehoor is het derde zintuig voor waarnemingen en bepaald het daarmee in belangrijke mate de kwaliteit van leven. Het Europese Hof heeft op basis van de Conventie van Geneve geconcludeerd dat de overheid verplicht is om aan geurhinderbeleid te doen.

De overheid is ervoor verantwoordelijk om de intimiteit in de woning van mensen te garanderen en geurhinder is daar een onderdeel van. In het beleid van de overheid staat geurhinder centraal, terwijl de aanpak van geurhinder primair bij de bron ligt. Landelijk is er echter nog geen kader voor het beoordelen van geurhinder, uitgezonderd voor de agrarische sector, waarvoor de Wet geurhinder en veehouderijen is opgesteld. Op dit moment wordt geurbeleid buiten de agrarische sector hoofdzakelijk bepaald door lokaal beleid in de vorm van plaatselijke verordeningen.

De provincie Zuid-Holland heeft met de vaststelling van de “Beleidsnota geurhinderbeleid provincie Zuid Holland”, op 16 november 2010 een structurele invulling aan het geurhinderbeleid voor een groter gebied (industriegebeid Rijnmond) gegeven.