Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die vallen onder het zogenaamde Activiteitenbesluit hebben vaak geen vergunning nodig voor het oprichten of veranderen van een inrichting. Uitgangspunt bij vergunningverlening is dat een bedrijf onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit valt. Alleen uitzonderingen zijn nog milieuvergunningplichtig. In het Activiteitenbesluit worden bedrijven aangewezen als type A (géén vergunningplicht noch meldingsplicht), type B (meldingsplicht) en type C (vergunningplicht). Het besluit is zo opgesteld dat de meeste bedrijven met de daarin opgenomen regels uit de voeten kunnen, maar er is ook de mogelijkheid tot maatwerk opgenomen. Sinds het inwerking treden van het Besluit op 1 januari 2008 wordt het steeds verder uitgebreid, zodat steeds meer bedrijven hier onder vallen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het integreren van het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en een deel van het Lozingenbesluit bodembescherming in het Activiteitenbesluit (BARIM en RARIM). Deze wijziging van het Activiteitenbesluit wordt ook wel het Besluit landbouwactiviteiten (Bla) genoemd. In deze wijziging worden ook intensieve veehouderijen ondergebracht. Inmiddels is deze wijziging van het Activiteitenbesluit voorgepubliceerd. De verwachte inwerkingtreding is medio de tweede helft van 2012.