Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek

In het dichtbevolkte Nederland wordt geluid steeds meer als hinder ervaren en vormt een belangrijk aspect voor de volksgezondheid. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat woon-, werk-, vervoer- en recreatiefuncties steeds dichter op elkaar komen te liggen. Om de geluidsbelastingen van wegen, bedrijvigheid of industrie op geluidgevoelige bestemmingen (woningen, maar ook scholen, ziekenhuizen etc) in kaart te brengen worden akoestische onderzoeken uitgevoerd. Een akoestisch onderzoek maakt veelal onderdeel uit van plannen in het kader van ruimtelijke ordening, vergunningen van bedrijven of evenementen, maar ook in het kader van ARBO in verband met geluid op de werkplek. Het onderzoek wordt vastgelegd in een rapportage, waarbij de optredende geluidsbelastingen (gemiddelde geluidsniveaus en piekgeluiden) worden getoetst aan een normstelling, welke is vastgelegd in Wetten (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet geluidhinder, etc.), ministeriele besluiten (Activteitenbesluit, Besluit Landbouw etc.), richtlijnen (Handreiking industrielawaai en Vergunningverlening) en plaatselijk geluidbeleid