Beoordeling bedrijfsvestiging

Bij het oprichten van een nieuw bedrijf is het wenselijk om in een vroeg stadium inzicht te krijgen of een type inrichting inpasbaar is binnen haar omgeving. Beperkend voor een ontwikkeling zijn mogelijk de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid. Met behulp van een zogenaamde quickscan is het mogelijk om knelpunten in een vroeg stadium inzichtelijk te maken. Het bevoegd gezag of de ondernemer kan vervolgens een afweging maken of de beoogde locatie geschikt is voor zijn plannen.

Met behulp van software gebaseerd op de publicatie Bedrijven en milieuzonering worden de knelpunten grafisch inzichtelijk gemaakt. Met behulp van een relatief eenvoudige verdiepingsslag is het vervolgens mogelijk de ernst van de knelpunten te onderzoeken. De quickscan biedt inzicht in de mogelijkheden en de risico's van een ontwikkeling op een bepaalde locatie.