Zonebeheer

Voor de verlening van een milieuvergunning aan bedrijven, die op een gezoneerd industrieterrein liggen, moet getoetst worden aan de geluidszone en aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Om deze toets uit te kunnen voeren is voor alle gezoneerde industrieterreinen een zonebeheersysteem beschikbaar. Het is de bedoeling dat de betreffende gemeenten zorgen voor het bijhouden van een zonebeheersysteem.

Voor onder andere de gemeente Buren voert Adviesbureau de Haan het zonebeheer uit.

< Terug naar het overzicht