Bouwbesluit 2012

Omdat ontwikkeling en de daarbij horende bouwregelgeving nooit af is treedt per 1 april 2012 het nieuwe Bouwbesluit in werking. Dit houdt in dat alle ingediende bouwaanvragen na 1 april 2012 aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 moeten voldoen.
 
In het nieuwe Bouwbesluit zal vereenvoudiging, integratie, afstemming en uniformering worden bereikt, dit kan weer leiden tot betere naleving en eenvoudigere handhaving. Voorheen was het namelijk zo dat deze verbrokkeld zijn opgenomen in een enorme hoeveelheid aan regelingen, het Gebruiksbesluit, het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Barvw) en maar liefst 418 gemeenten met elk hun eigen bouwverordeningen en daarbijhorende systematiek, begrippen en begripsomschrijvingen.  
 
Naast vereenvoudiging en integratie zijn er ook enkele andere voorschriften aangepast, bijvoorbeeld:
Voorschriften duurzaam bouwen, voorschriften brandveiligheid, aanvulling van functie- en bedgebieden, brandveiligheid en ventilatie. Dit is terug te vinden in de integrale tekst van het nieuwe Bouwbesluit.
 
Onderstaande link geeft een pdf met de integrale tekst van het nieuwe Bouwbesluit bijgewerkt met het eind december 2011 gepubliceerde veegbesluit.
http://www.bouwbesluit.net/wp-content/uploads/2011/03/Bouwbesluit-2012-IntegraleTekst.pdf
 
 
Januari-2012
Stand van zaken: de Tweede Kamer legt zich neer bij deze tekst, invoering per 1 april 2012 stuit dus niet meer op bezwaren en is daarmee zo goed als zeker. Er zal één dezer dagen wel een Koninklijk Besluit van inwerkingtreding worden gepubliceerd.
 
Er worden nog wat reparaties voorbereid waarvan de belangrijkste:
· Rc gebouwschil naar 5,0
· Reparatie overklauterbaarheid
Deze reparaties zullen van het jaar worden voorbereid en naar verwachting per 1 januari 2013 in werking treden. Deze wijzigingen gaan dus zeker niet per 1 april van kracht worden.