Veehouderijen

Wanneer woningen binnen een straal van 100 meter van een agrarisch bedrijf gelegen zijn verlangt het bevoegd gezag (lees: de betreffende gemeente) veelal een akoestisch onderzoek bij de milieuvergunningaanvraag. Een dergelijk onderzoek moet volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999" worden uitgevoerd. Deze handleiding kent twee methodes, methode I en methode II.

Methode I is in akoestische zin bedoeld voor eenvoudige gevallen. Er behoeft weinig of geen rekening te worden gehouden met afscherming en/of reflectie van geluid. In veel gevallen waarbij woningen op enige afstand van het bedrijf liggen (vanaf circa 75 meter) is een onderzoek volgens methode I afdoende.

Methode II is in alle gevallen toepasbaar en houdt goed rekening met afscherming en reflectie van geluid. Daardoor kunnen geluidsbelastingen op omliggende woningen en overige vergunningspunten anders uitpakken. Alle eventueel uit te voeren geluidsmetingen en berekeningen worden spectraal uitgevoerd. Methode II staat te boek als meer waarheidsgetrouw en benadert in veel gevallen de realiteit.

Wanneer blijkt dat niet aan de geldende geluidsnormen wordt voldaan kan met onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen worden bepaald of er toch aan de normstelling kan worden voldaan. Gedacht kan hierbij worden aan het verminderen van het geluid van de bron maar ook afscherming tussen bron en ontvanger behoort tot de mogelijkheden.

Adviesbureau de Haan heeft jarenlange ervaring met dergelijke akoestische onderzoeken in de intensieve veehouderij en aanverwante agrarische sectoren.