Stof

Langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot blijvende longschade. Het onderzoek naar schadelijke stoffen is een onderdeel van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Voorbeelden hiervan zijn fijnstof dat vrijkomt bij de verwerking van hout, metaal of andere materialen of als het gevolg van bijvoorbeeld het rijden van transportmiddelen die gas of diesel uitstoten.

ARBO-onderzoek naar de luchtkwaliteit moet worden uitgevoerd volgens de NEN-EN 689. ’Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing’. Naast de gehalten/concentraties dient ook de samenstelling waar werknemers aan blootgesteld onderzocht te worden. Wij zijn in staat deze gegevens voor u vast te stellen en te toetsen aan geldende grenswaarden.

Is er sprake van overlast door (fijn) stof in de omgeving door toedoen van een inrichting?

Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld het houden van pluimvee, het op- en overslaan van zand en grind. Wij kunnen u ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de mate waarin er sprake is van stofhinder en bieden van advies omtrent een actieplan.

Aan de hand van een bezoek aan het bedrijf wordt de situatie bekeken. De stofuitstoot wordt hierbij door middel van metingen bepaald. De situatie wordt gerapporteerd en getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Mocht blijken dat er niet aan de richtlijn wordt voldaan dan worden praktische maatregelen voorgesteld om het stofemissie te beperken.