Besluit landbouw

Besluit landbouw

Het Besluit landbouw van 13 juli 2006 bevat algemene regels voor agrarische bedrijven, te weten akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt, melkrundveehouderijen, gemechaniseerde loonbedrijven, witloftrekkerijen, teeltbedrijven met eetbare paddestoelen, paardenhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige veehouderijen, spoelbassins en opslagen van vaste mest (Besluit landbouw milieubeheer). Bedrijven die onder het besluit vallen zijn niet vergunningplichtig en kunnen het oprichten van een inrichting of het wijzigen van activiteiten afdoen met een melding. Met die melding kunnen tevens activiteiten worden gemeld die onder het Activiteitenbesluit vallen. Op dit moment wordt gewerkt aan het integreren van het Besluit landbouw in het Activiteitenbesluit (BARIM en RARIM). Deze wijziging van het Activiteitenbesluit wordt ook wel het Besluit landbouwactiviteiten (Bla) genoemd. In deze wijziging worden ook intensieve veehouderijen ondergebracht. Inmiddels is deze wijziging van het Activiteitenbesluit voorgepubliceerd. De verwachte inwerkingtreding is medio de tweede helft van 2012.