Sanering omgevingslawaai

Sanering omgevingslawaai

Het verkeer neemt in Nederland nog steeds toe, ons verkeersnetwerk wordt daar ook op aangepast. Dit kan er toe leiden dat er in de omgeving sprake is van een verandering in de geluidsbelasting. Vaak is het zo dat men in het kader van de Wet geluidhinder verplicht is om een onderzoek te verrichten. Deze onderzoeken zijn erop gericht om bij de woningen het verkeersgeluid binnen de woningen te inventariseren en te toetsen aan de daarvoor geldende norm. Indien de geldende norm wordt overschreden worden er maatregelen op maat voorgesteld zodat er alsnog kan worden voldaan. Ook kunnen we begeleiding bieden van besteksfase tot aanbestedingsfase of zelfs de daadwerkelijke oplevering.