Installatiegeluid

Installatiegeluid vormt een steeds belangrijker aspect bij installaties in woningen en utiliteitsgebouwen. Klimaatinstallaties of liftinstallaties worden in gebouwen aangebracht om het comfort van de gebruikers of de bewoners te vergroten. Wanneer deze niet juist gedimensioneerd of onzorgvuldig geïnstalleerd zijn kan geluidshinder als gevolg van deze installaties ontstaan. Het treffen van adequate geluidreducerende maatregelen in het ontwerp en adequate begeleiding bij realisatie ervan is essentieel.

In de ontwerpfase moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het selecteren van gunstige posities voor de installaties binnen het gebouw, het dimensioneren van scheidingsconstructies en het selecteren van voorzieningen zoals geluid- en trillingdempers. Na oplevering kunnen door middel van geluidmetingen de gerealiseerde installatiegeluidsniveaus worden bepaald en eventueel aanvullende maatregelen worden getroffen als niet aan de vereiste geluidsniveaus wordt voldaan.

Bij geluidhinderklachten in bestaande gebouwen worden de heersende installatiegeluidsniveaus eerst gemeten. Met behulp van detailmetingen kan ook de oorzaak van de hinder worden vastgesteld, waarna doeltreffende voorzieningen kunnen worden getroffen.

Installatiegeluid kan de verblijfsruimten op twee manieren bereiken. Direct via geluiduitstraling van het systeem of indirect via de kanalen en afzuigpunten. Het geluidsniveau in verblijfsruimten wordt bepaald door het geluidsvermogen van de installatie, demping in het systeem en de geluidsoverdracht via de bouwkundige constructie.

In de woningbouw zijn de eisen aan de installatiegeluidsniveaus vastgelegd in het Bouwbesluit. Voor utiliteitsgebouwen worden de eisen vaak vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Het Bouwbesluit stelt echter alleen eisen aan de bescherming tegen geluid van installaties tussen de woningen. Er zijn geen eisen voor geluid dat wordt veroorzaakt door installaties in de woning. De Stichting Waarborgfonds Woningbouw (SWK) stelt hier wel aanvullende eisen aan. Het nieuwe Bouwbesluit wat naar alle waarschijnlijkheid medio half 2012 van kracht wordt, volgt de eisen van het SWK. Dit betekent dat de wijze waarop dergelijke installaties in gebouwen worden aangebracht of toegepast ingrijpend moeten wijzigen om aan deze nieuwe eisen te kunnen voldoen.