Geluidwering gevels

Wanneer u één of meerdere woonbestemmingen wilt verbouwen of realiseren welke gelegen zijn naast een weg of spoor, is de kans groot dat er een akoestisch onderzoek wordt verlangt.

Als blijkt dat de belasting hoog is, zal door middel van een akoestisch onderzoek moeten worden aangetoond of de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie het geluid voldoende weert. Op basis van bouwtekeningen en materiaallijsten kunnen wij berekenen of met de geplande materialen voldaan wordt aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Indien dit niet het geval is, geven wij materiaaleisen op waarmee er wel kan worden voldaan. Onze onderzoeken worden dusdanig opgesteld dat u vrij bent in de keuze van leverancier. Ook deze rapportage zal geschikt zijn als bijlage voor de bouwaanvraag. Als de bouw gerealiseerd is, beschikken wij tevens over de apparatuur en de expertise om middels metingen (volgens de NEN5077) de daadwerkelijk gerealiseerde geluidwering en de behaalde lucht- en contactgeluidsisolatie te bepalen.