Verkeerslawaai (weg en spoor)

Het inzichtelijk maken van het geluid afkomstig van een weg of een spoorlijn is mogelijk door het uitvoeren van geluidsmetingen of het uitvoeren van een akoestisch onderzoek.

De geluidsbelasting kan vervolgens worden getoetst aan de Wet geluidhinder en indien aanwezig gemeentelijk geluidbeleid. Een onderzoek naar het verkeerslawaai wordt mede gebruikt voor de onderbouwing van het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van een woning(en) of de aanleg van een nieuwe weg. Wanneer er grenswaarden overschreden worden kan het bevoegd gezag de realisatie toestaan mits er onderzoek wordt verricht naar eventuele maatregelen zoals het vervangen van het wegdek of het plaatsen van geluidschermen. Wij kunnen een dergelijk onderzoek voor u uitvoeren.