Industrielawaai

Industrielawaai betreft het geluid van een bedrijf of bedrijven op een industrieterrein tezamen, wat buiten de inrichtingsgrens waarneembaar is. Dit geluid kan als storend of hinderlijk worden ervaren. Daarnaast kan blootstelling aan hogere geluidniveaus gezondheidsriscico's met zich mee brengen.

Om die reden is de hoeveelheid geluid dat een bedrijf mag produceren vanuit de overheid aan wetten en regels gebonden. Om activiteiten te mogen ontplooien dient een bedrijf over een vergunning te beschikken, waarin de rechten en plichten van een bedijf, waaronder de toegestane geluidsbelasting op de omgeving is vastgelegd. Dit dient ter bescherming van de omwonenden en biedt rechtszekerheid aan het bedrijf.

De overheid heeft voor het overgrote deel van bedrijven vaste regels omtrent geluid opgesteld (Activiteitenbesluit, Besluit Landbouw, etc.). Daarnaast heeft de overheid de mogelijkheid om maatwerk te leveren omtrent de voorschriften voor het milieuaspect geluid.

Voor complexere bedrijven, of in situaties waarin bedrijfsactivteiten op korte afstand van woningen worden ontplooid, kan de optredende geluidsbelasting inzichtelijk worden gemaakt door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek.