Evenementenlawaai

Evenementen zoals muziekfestivals, kermissen, concours hipique, braderiën en buurtfeesten worden veelal mogelijk gemaakt door het afgeven van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of kunnen worden gereguleerd binnen een evenementenbeleid.

Het vooraf inzichtelijk maken van de geluidhinder of andere milieuaspecten is mogelijk door het uitvoeren van een prognoseonderzoek. Onze ervaring opgedaan bij tal van evenementen (dance, popmuziek) en kennis van luidsprekertechnieken (V-Dosc, K-1) maakt dit goed mogelijk. Wij kunnen u als organisator of als bevoegd gezag begeleiden bij het tot stand komen van een naleefbare en werkbare geluidsvoorschriften. Naast begeleiding vooraf kunnen wij ook tijdens het evenement het geluid monitoren en een begeleidende rol spelen in het naleven van de vooraf gemaakte afspraken.

Monitoringsmetingen kunnen zowel op het evenemententerrein als in de woonomgeving (simultaan) worden uitgevoerd. Hierbij wordt het mogelijk om enerzijds adequaat te kunnen ingrijpen, maar anderzijds het evenement volledig tot zijn recht te laten komen. Daarnaast is het mogelijk om alle betrokken partijen (organisatoren, handhavers, omwonenden, milieudienst) direct via internet van de benodigde meetinformatie te voorzien.